Innkalling til årsmøte 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

 

Innkalling dato:  28.05.2021
Årsmøte dato:   30.06.2021  
Årsmøte tid:      19.00- 20.30
Årsmøte sted: Rommen skole

Besøksadresse: 

Karen Platousvei 31  0988 Oslo

 

Forslag til saker må meldes styre innen 15.06.2021   (sendes; tao.kampsprt.oslo@gmail.com)
Sakliste:
1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.    Valg av ordstyrer og referent
3.    Valg av to representanter til å underskrive protokollen
4.    Årsberetning for 2020
5.    Regnskap for 2020
6.    Vedtak om budsjett for 2021
7.    Innkomne saker til behandling

8.    Gjennomgang av Lovhefte for Tao kampsport klubb Oslo
9.    Valg av styre
            ◦ leder
            ◦ nestleder
            ◦ styre medlem
           ◦  varamedlem            
10.      Valg av to revisorer
11.       Valg av valgkomite
12.       Info saker
13.       Avslutning

Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer

Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr sak. Taletiden begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt. Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.

Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakliste.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret innen  15.06.2021.
 
Saksliste for møtet er tilgjengelig under alle treninger fram til årsmøtet, det blir også utdelt under møtet. “Lov for Tao” er standard lovregler for idrettslag  og vil bli lagt ut på hjemmesidene våre. Eventuelle spørsmål før møtet kan rettes til undertegnede, helst etter vanlig arbeidstid.

Innkallingen gjelder alle medlemmer og deres foreldre. Vel møtt (For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1mnd og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlem som SKYLDER kontingent har IKKE stemmerett.)

 

Vel møtt!
Tao Kampsport Klubb Oslo